SAMSUN ÇİÇEKÇİLER

SAMSUN ÇİÇEK GÖNDERMEK VE DİĞER ÇİÇEKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gül Buketi

siparis


Sandıkta Güller

siparis


Güzel Bir Buket

siparis


Kalpte Güller

siparis


Tek Kutuda Gül

siparis


Cam vazoda Güller

siparis

SAMSUN İLGİLİ YAZILAR

SAMSUN Çiçek , SAMSUN Çiçekçi , SAMSUN Çiçekçilik , SAMSUN Çiçekçiler , SAMSUNDE Çiçekçi , SAMSUN Çiçek yolla , SAMSUN Çiçek gönder , SAMSUN Çiçek siparişi , SAMSUN Çiçek satışı , SAMSUNDAKİ Çiçekçiler, SAMSUN Online çiçekçi,

                          DİĞER İLLER İÇİN ÇİÇEK SİPARİŞİ VERİN

 

Çiçekçi Menüsü
Bu bölümde internet üzerinden çiçek siparişi gönderebilir ve göndereceğiniz şehir hakkında bilgi edine bilirsiniz.

SAMSUN Çiçek Gönder
---------------------------------
İZMİR Çiçek Gönder
---------------------------------
ESKİŞEHİR Çiçek Gönder
---------------------------------
İSTANBUL Çiçek Gönder
---------------------------------
BURSA Çiçek Gönder
---------------------------------
ANTALYA Çiçek Gönder
---------------------------------
ADANA Çiçek Gönder
---------------------------------
MERSİN Çiçek Gönder
---------------------------------
KONYA Çiçek Gönder
---------------------------------
SAMSUN Çiçek Gönder
---------------------------------
DENİZLİ Çiçek Gönder
---------------------------------
GAZİANTEP Çiçek Gönder
---------------------------------
KAYSERİ Çiçek Gönder
---------------------------------
KOCAELİ Çiçek Gönder
---------------------------------
İZMİT Çiçek Gönder
---------------------------------
EDİRNE Çiçek Gönder

Şu an SAMSUN ÇİÇEK bölümündesiniz bu bölümde SAMSUN ile ilgili bilgi bulabilir ve SAMSUN ÇİÇEK gönderebilirsiniz

çiçekçi

SAMSUN İLGİLİ BİLGİLER - SAMSUN ÇİÇEKÇİLİK

Kapak: Samsunda Atatürk anıtı.
S
A
M
N
SAMSUN ADI NEREDEN GELİYOR?
«Samsun» kelimesi, eski cağlarda tyonya'dan Kara­deniz bölgesine gelen Mi-letülerin, burada, kurduk­ları (M. ö. 8'inci yüzyıl) liman şehrine verilen «Ami-sos» adından gelir. Şehrin daha önceleri «Enete» adıy­la amldığını ileri sürenler de vardır. Romalılar tara­fından «Amisos» diye anıl­maya devam edilen şehre, Bizanslılar «Aminsos» de­mişlerdir. Türkler, Canik Dağları'yla bağlantı kura­rak uzun yıllar «Canik Vilâ­yeti» adıyla andıkları çev­reye, Cumhuriyetten sonra kesinlikle «Samsun» demiş­lerdir.
Atatürk'ün Kurtuluş Savaşımızı açmak amacıyla İstanbul'dan hareketinden sonra Anadolu topraklarına adımını attığı (1919) Samsun, yakın tarihimizde şerefli yeri olan illerimizden-dir. Bu mutlu olayla tarihî değeri ölümsüzleşen Samsun, bugün de kara ve demiryollarıyla bağ­lantılı bir liman şehri olarak Türkiye ekonomisinin önemli merkezleri arasındadır. İlin geniş ve verimli ovalarında başta tütün ve tahd ürünleri olmak üzere her çeşit tarım yapılır. Tarım ve ekonomi alanlarındaki gelişmelere paralel olarak Havza gibi kaplıcaları ve Alaçam gibi doğal güzellikleriyle ünlü çevreler Samsun tlVne üstün bir turistik değer kazandırırlar. 1870 yılında çıkan bir yangınla baştan başa bir yıkıntı durumuna gelen İl merkezi, sonradan plânlı bir ona­rım ve kuruluşla bütün Karadeniz Bölgesinin en modern şehri niteliğini kazanmıştır.
SAMSUN İLİNİN TARİHİ
Samsun ilimizin bugünkü toprakları, Anadolu siyasî birliğinin kurucuları olan Hititlerin (M.Ö. 20-12'nci yüzyıl) Orta Karadeniz Bölümü'nde «Gasgas» adıyla andıkları idarî bölü­mün içindeydi. Bugünkü Samsun'un yerinde «Amisos» adı verilen ilk liman şehrini kuran­ların (M.Ö. 7'nci yüzyıl) ise denizci bir ulus olan İyonya'lı Miiet'liler olduğu sanılmak­tadır. Bir süre Kafkasya'dan gelen Kimmer'lerin, daha sonra Frigya'lıların eline geçen böl­ge, bütün Anadolu'yla birlikte Pers (İfan) egemenliğine girdi (M.Ö. 6'ncı yüzyıl). Büyük İs­kender'in fetihleri sırasında Makedonyalıların (M.Ö. 4'üncü yüzyıl) geniş sınırları ara­sına katılan bu topraklar, imparatorluğun yıkılması üzerine kökleri İran'lı olan Rum Pontus Krallığı'na bağlandı. Kahramanca savaşan Büyük Mitridat'ı yenmeyi başaran Roma­lılar, Pontus Krallığı'nı ortadan kaldırırken bugünkü Samsun ve dolaylarını da ele ge­çirdiler (M.Ö. 1 inci yüzyıl). Yüzyıllarca Roma egemenliği altında kalan özerk (muhtar) bir yönetim uygulandı. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesi üzerine bütün Anadolu gibi
»ağları (900 - 950 m.) gibi batı - doğu oğrultusunda uzayan dağlar yer alır. Kızılırmak kıyılarından başlayıp gelen lafra Ovası'yla Yeşilırmak'ın iki yanın-a yayılan Çarşamba Ovası, ilin kuzey esiminde birbirlerini bütünleyen iki nemli düzlüktür. Böylece Samsun İli-in kuzey yöreleri baştan başa devam den geniş bir ova durumundadır.
İAMSUN İLİNİN İKLİMİ VE BİTKİ >RTÜSÜ
amsun İlinde bütün özellikleriyle bir eniz iklimi göze çarpar. Mevsimler ara­mdaki sıcaklık ayrıntısı önemli olma-ıp yıllık sıcaklık ortalaması 14.3 dere-edir. En sıcak ay ortalaması 23.3 dere-e, en soğuk ay ortalaması ise 6.5 dere-edir. İl merkezi Samsun'da şimdiye ka-ar görülen en yüksek sıcaklık 39 dere-e (15 Temmuz 1938); en düşük sıcak-k ise -8.1 derece (13 Ocak 1950) ol-mştur. Samsun İli her mevsimde görü-m bol yağmurlarla yılda ortalama 731 im. yağmur alır.
amsun İli, orman örtüsü yönünden zen-in bir bölgedir. Dağlık kesimlerde yer lan ormanlar, bütün il yüzeyinin % 7'sini kaplayacak bir genişliktedir.
UMSUN İLİNDEKİ AKARSULAR
jrdumuzun Kızılırmak ve Yeşilırmak bi iki önemli akarsuyu, Samsun ili sı­rları içinden geçip Karadeniz'e dökü-ır. Güneybatı • kuzeydoğu doğrultusun-i akan Kızılırmak, İlin güneybatısında amsun - Sinop illeri arasındaki sınırı zer. Getirdiği alüvyonlarla Bafra Ova-'nı değerlendiren nehir, Bafra Burnu'n-a Karadeniz'e dökülür. Kızılırmak'ın r delta yaparak denize döküldüğü ağ-n yanlarında Karaboğaz Gölü, Liman öiü, Balık Gölü ve Tuz Gölü adlarıyla ulan kıyı baraj gölleri de vardır. İlin inci önemli nehri olan Yeşilırmak ise anik Dağları arasından geçip Çarşam-ı Ovası'ndan sonra Civa Burnu'nda Ka-deniz'e dökülür.
irçok bataklığın da yer aldığı bu ovada aca Göl, Akarcık Gölü ve Dumanlı Göl bi kıyı baraj gölleri meydana gelmiş-r. Yeşilırmak'ın önemli kollarından an Tersakan Çayı da kaynağını Sam­ın İlindeki Lâdik Gölü'nden alır. İl çev-sindeki Terme Çayı ve Mert (Murat)
Suyu gibi akarsular da Karadeniz'e dö-
cami ve mescit yer alıyordu. Bunları en önemlileri Hızır Bey Camii'dir. Samsun'daki Arkeoloji Müzesi, Anadc lu'daki müzelerin en önemlileri arasıı da yer alır. Bu müzede Yunan, Romı Pontus, Bizans, Selçuklu ve Osman Türkleri nden kalan eserler (çanak, çörr lek, lahit, sütun, yazıt, heykel, zırt miğfer v.b.) yer alır. Atatürk'ün Sair sun'a çıkışında misafir kaldığı bina bugün 25.000 ciltlik büyük bir kitapsa ray durumuna getirilmiştir. Bu yapımı «Atatürk Müzesi» olarak ayrılan bir kal o zamanki eşyasıyla aynen bırakılım ve halkın ziyaretine açılmıştır.
Atatürk'ün Samsun'a çıkış tarihini beliı ten ve Viyana'lı heykeltıraş H. Kneppe tarafından yapılan (1928-1931) «Zafe Anıtı» da Cumhuriyet çağının ünjü eser lerindendir. Büyük Kurtarıcıyı, ünifor malı ve şahlanan bir at üzerinde göste ren bu anıt, Samsun Hükümet Parkı'ndı Kurtuluş Savaşımızın ve bütün devrim lerimizin ölümsüz bir sembolü değerin dedir.
k
88
ülürler.
TARIM, HAYVANCILIK VE ENDÜSTRİ
Halkın geçimi tarım ve hayvancılığa da­yanır. Toprakların % 27'si orman, % 44' ü tarla, % 5'i çayır ve otlak, % 4 u mey-va-sebze bahçesi, % 20'si de tarım dışı alandır. Tahıl türleri arasında birincili­ği mısır alır. Yıllık ortalama 150.000 ton buğdaya karşılık 220.000 ton mısır elde edilir. Bazı yıllar pirinç üretiminde ül­kemizin birinci ilidir. 1970'te 25.000, 1971'de 15.000,1972'de 10.700 ton pirinç elde edilmiştir. Arpa 50.000, çavdar 4.000, fasulye 22.000, ayçiçeği 30.000, soya fasulyesi 10.000 ton civarındadır. Yüksek kalitsei olan tütün üretimi 1972'de 11.528 ton kadardı. Şeker pan­carı yıldan yıla artmış, 1972'de 256.812 tona yükselmiştir. Soğan üretimi 32.000, sarmısak 3.798, patates 90.000 tonu (1972) bulmuştur.
Yıllık meyva üretimi 80.000, sebze üre­timi 510.000 ton dolayındadır. Toprak­ları gayet münbit ve bereketli olan Sam­sun'da her çeşit sebze ve meyva yeti­şir. Meyvaların içinde en büyük gelir kaynağı fındıktır. Yıllık üretim 11.000 ile 15.000 ton arasında değişir.
Endüstri gelişmesi bakımından 67 il arasında 23'üncü gelmektedir. 500.000'e yakın koyun, 180.000 kılkeçisi, 80.000 manda, 70.000 dana, 90.000 öküz, 125.000 inek, 28.000 eşek, 7.000 katır ve 26.000 at beslenir. Yıllık yumurta üretimi 42 milyonu geçmektedir. Bal üretimi 60 tondur. Samsun Tütün Fabri­kası (Tekel), Yem Fabrikası, Azot Sana­yii ile kereste ve süt sanayii kuruluşla­rı, sabun ve deterjan fabrikaları, yaprak tütün işleme atelyeleri, gübre ve made­nî eşya sanayii tesisleri vardır.
SAMSUN İLİNDEKİ TARİHİ ESERLER
Bugünkü Samsun şehrinin 2-3 km. ba­tısındaki Kalyon Burnu sırtlarında eski çağların ünlü «Amisos» Şehri vardı. Bu şehrin tarihî surlarından pek az kalıntı­lara rastlanılmaktadır. Kuruluşu tarih öncesi çağlara kadar uzayan bu ilimiz­de bugün eski eserlerden ayakta kalabi­lenleri hemen hemen yok gibidir. Cum­huriyet çağının başlarında şehirde 14
SAMSUN İLİYLE İLGİLİ BAZI RAKAMLAR
Yüzölçümü
9.579 km2.
Nüfusu
z
821.183 (1970 sayı­mına göre)
Nüfus yoğunluğu
KmVye 85 kişi
SAMSUN İLİNİN İDARİ BÖLÜNÜŞÜ
İLÇE
NÜFUS
BUCAK (Parantez içindekiler köy ve man. sayısıdır.)
Merkez
223.122
Merkez (76). Cayırkent (13), Taflan (17).
Alaçam
48.410
Merkez (53).
Bafra
121.539
Merkez (76). Kolay (9), Boğazkaya (33).
Çarşamba
138.399
Merkez (98), Ayvacık (20), Dikbıyık (29).
Havza
54.631
Merkez (63), Çakıralan (18).
Kavak
44.120
Merkez (81) Asarcık (12).
Lâdik
29.104
Merkez (43), Şeyhli (11).
Terme
87.947
Merkez (72)
Vezirköprü
73.911
Merkez (86) Beşpınar (17) Köprübaşı (18), Mezrea (16).
lup geliştiği «Müslüman Samsun» var­dı. 13'üncü yüzyılın sonlarında Selçuklu Devleti'nin çöküş yıllarında bağımsızlı­ğını ilân eden Canik Türk Beyliği'nin merkezi olan bu şehir, sonradan Yıldı­rım Bayezit tarafından Osmanlı egemen­liği altına alındı (1398). Ama Timur'un Ankara Savaşı (1402)'nı kazanması üze­rine Samsun ve dolayları, dağılan Os­manlı Devleti'nin yerinde kurulan Ana­dolu Türk Beylikleri'nden Kubatoğlu Cü­neyt Bey'in, daha sonra Tacettinoğlu Ha­san Bey'in ve merkezi Kastamonu'da bu­lunan İsfendiyaroğullan'nın egemenliği­ne girdi. Samsun'un Osmanlı Türkleri'ne kesinlikle bağlanması, «Fetret Devri» nden sonra devletin bütünlüğünü yeni­den sağlayan Çelebi Sultan Mehmet za­manındadır (1413). Tanzimat (1839)'a ka­dar «Canik Sancağı» adıyla Sivas Bey­lerbeyi iği'ne, daha sonra da Trabzon Eyaleti (Genel valilik)'ne bağlanan Sam­sun, Cumhuriyet çağında il durumuna getirildi.
Samsun'un Kurtuluş Savaşı 'mızdaki yeri de önemlidir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra düşman saldırılarına uğrayan yurdumuzu kurtarmak amacıyla İstan­bul'dan hareket eden Atatürk, 19 Mayıs 1919 günü Samsun limanında Anadolu topraklarına ayak bastı. Bu mutlu olayın Samsun tarihinde önemli bir yeri vardır.
SAMSUN İLİNİN COĞRAFYA KONUMU VE DURUMU
Samsun İli, Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz Bölümü'ndedir. Kuzeyden Ka­radeniz'le sınırlanmış olan Samsun İli­nin doğusunda Ordu, güneyinde Tokat ve Amasya, güneybatısında Çorum, ba­tısında Sinop illeri yer alır. İl çevresin­deki dağlar, Doğu ve Batı Karadeniz Bölümleri'ndeki dağlara göre daha al­çaktır. Bunlar, 1.000-1.500 metre yük­sekliği aşmayan basık ve yuvarlak sırt­lar biçimindedir. Böylece kıyı ile İlin iç kesimleri arasında hiçbir engelle karşı-laşmaksızın her zaman bağlantı sağla­nır. Canik Dağları'nın batı dizileri de Samsun İlinin iç kesimlerine kadar so­kulmuş bir durumdadır. İlin güney ke­simindeki Kızılırmak ve Yeşilırmak ara­sında Kocadağ (1.310 m.) Bünyan Dağı (1.224 m.), Sıralıdağ (1.357 m.), Hacılar Dağı (1.550 m.), Akpınar ve Böğürtlen
Samsun'daki Hükümet Parkı'nda Atatürk'ü üniformayla ve şahlanan bir at üzerinde
gösteren ünlü «Zafer Anıtı»
Bizans'ın payına düştü (M.S. 395). Bu dönemde önce Sâsâni (İran'lı)'ların, da­ha sonra Arapların Anadolu'daki Bizans topraklarına yaptıkları saldırılar Samsun yöresine kadar pek gelişmedi Malazgirt Zaferi (1071)'nden sonra Kııtalmışoğlu Süleyman Şah'ın komutasında Anadolu içerilerine doğru ilerleyen Türk'ler, Samsun'u da ele geçirdiler. Ama çok geçmeden Anadolu'ya saldıran (1096-1099) Haçlı orduları bu toprakları Türk-
lerin elinden aldılar. Dördüncü Haçlı Seferi (1204) nden sonra da Karade­niz'in bu bölümünde Trabzon Pontus Devleti yeniden diriltildi. 13'üncü yüzyılın başlangıcında Trabzon Rum Devleti'ni baskı altına alan Selçuk­lu Türkleri, Sinop'la birlikte Samsun'u da fethettiler. Bu çağda, birisi Ceneviz'-Iilerin bir ticaret limanı olan «Gâvur Samsun», öbürü 2-3 km. ötede ve son­radan bugünkü Samsun şehrinin kuru-