ADANA ÇİÇEKÇİLER

ADANA ÇİÇEK GÖNDERMEK VE DİĞER ÇİÇEKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gül Buketi

siparis


Sandıkta Güller

siparis


Güzel Bir Buket

siparis


Kalpte Güller

siparis


Tek Kutuda Gül

siparis


Cam vazoda Güller

siparis

ADANA İLGİLİ YAZILAR

ADANA Çiçek , ADANA Çiçekçi , ADANA Çiçekçilik , ADANA Çiçekçiler , ADANADE Çiçekçi , ADANA Çiçek yolla , ADANA Çiçek gönder , ADANA Çiçek siparişi , ADANA Çiçek satışı , ADANADAKİ Çiçekçiler, ADANA Online çiçekçi,

                          DİĞER İLLER İÇİN ÇİÇEK SİPARİŞİ VERİN

Çiçekçi Menüsü
Bu bölümde internet üzerinden çiçek siparişi gönderebilir ve göndereceğiniz şehir hakkında bilgi edine bilirsiniz.

ANKARA Çiçek Gönder
---------------------------------
İZMİR Çiçek Gönder
---------------------------------
ESKİŞEHİR Çiçek Gönder
---------------------------------
İSTANBUL Çiçek Gönder
---------------------------------
BURSA Çiçek Gönder
---------------------------------
ANTALYA Çiçek Gönder
---------------------------------
ADANA Çiçek Gönder
---------------------------------
MERSİN Çiçek Gönder
---------------------------------
KONYA Çiçek Gönder
---------------------------------
SAMSUN Çiçek Gönder
---------------------------------
DENİZLİ Çiçek Gönder
---------------------------------
GAZİANTEP Çiçek Gönder
---------------------------------
KAYSERİ Çiçek Gönder
---------------------------------
KOCAELİ Çiçek Gönder
---------------------------------
İZMİT Çiçek Gönder
---------------------------------
EDİRNE Çiçek Gönder

Şu an ADANA ÇİÇEK bölümündesiniz bu bölümde ADANA ile ilgili bilgi bulabilir ve ADANA ÇİÇEK gönderebilirsiniz

çiçekçi

ADANA İLGİLİ BİLGİLER - ADANA ÇİÇEKÇİLİK

ADANA'NIN TARİHİ
tdana şehri, eski çağlarda Tarsus li-lanı ile Misis arasında pek önemli ol-nayan bir konak yeriydi. Gülek boğa­mdan Çukurova'ya inilen yerde ve ieyhan ırmağının en kolay geçilen bö-ümünde kurulduğu için yavaş yavaş jelişti. Tarsus'un önemini kaybetmesi \e bu ortamı hazırladı. Hitit'lerden sonra bir ara Asur'lulara geçen Adana ve çevresini, M. Ö. 6'ncı yüzyılda İran'lılar, M. Ö. 333'te de Bü­zük İskender aldı.
M. ö. I'inci yüzyılda Pompeus, Adana'-yı Roma hudutları içine aldı. M. S. 395'te Roma İmparatorluğu ikiye bölü­nünce, Adana ve çevresi de, bütün Anadolu ile birlikte Bizans İmparator-luğu'nun payına düşmüştü. Büyük taş köprünün Justinianus çağın­da yapılan onarımından da anlaşılacağı üzere Adana, Bizans çağında çok ge­lişti.
7'nci yüzyıl ortalarında, Halife Hazreti Ömer çağında Müslüman Araplar, Ada­na kesimine geldiler, ama burasını bü­tünüyle ancak bu yüzyılın sonlarında ele geçirebildiler. 10'uncu yüzyılda, Bi­zanslıların geri aldığı Adana'yı 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türkler %!e geçirdiler.
Daha sonraki yüzyıllarda Adana ve çev-rasi elden ele geçti, burada birçok kü­çük krallık birbiri peşisıra egemen­lik kurdular. Bunların sonuncusu olan Ramazanoğulları Mısır - Suriye Türk -Memlûk İmparatorluğuma bağlı bir bey­likti. Ramazanoğulları, Oğuzlar'ın Yü-regir boyundandı. 1516 yılında, Yavuz Sultan Selim çağında, Osmanlı İmpara­torluğuna katılan Adana, bu tarihten sonra Türk egemenliği altında kaldı. Osmanlı Türkleri, 16'ncı yüzyılın sonu­na kadar, Adana'nın yönetilmesini Ra­mazanoğulları soyundan gelen valilere bıraktılar. 17'nci yüzyılda Adana, Halep Beylerbeyliğinin 10 sancağından biriy­di.
Devlete baş kaldıran Mısır Valisi Meh­met Ali Paşa bir ara Adana'yı ele ge­çirdiyse de, şehir 1840 yılında geri alındı. 1867'de Halep'ten ayrılarak Ada­na eyaleti meydana getirildi. 1886'da da Adana bir demiryolu ile Mersin li-
manına bağlandı. Böylece ticarî yön­den de gelişen bu şehre, Birinci Dünya Savaşı sonunda Fransız birlikleri girdi. Ama 22 Ekim 1922'de yapılan Ankara Antlaşması sonucu Fransızlar Adana'-dan çekildiler ve 5 Ocak 1922'de Türk birlikleri şehri geri aldılar.
ADANA İLİNİN COĞRAFYA DURUMU
Adana, Akdeniz bölgesinin Adana bölü­münde bulunan bir ilimizdir. Doğusun­da Maraş ve Gaziantep, güney-doğusun-da Hatay, batısında İçel ve Niğde, ku­zeyinde Kayseri illeri bulunur. Güneyi­ni Akdeniz kıyıları çevirir. İlin yüzölçü­mü 18.487 (izdüşüm alan 17.562) km2, dir.
Adana ilinin kuzey-batı, kuzey ve doğu kesimlerinde Toros sıradağları vardır. Kuzeybatı ve kuzeydeki yükseklikler Orta Toroslar sistemini meydana geti­rir. Doğudakilerse, Güney-doğu Torosla-rın dış sırası olan Amanos (Gâvur) dağ­larıdır. Kuzey-batıda yer alan Aladağ'ın yüksekliği 3.333 m.'yi bulur. Adana ilinin üç yönünü kuşatan bu dağ­ların eteklerinden Akdeniz kıyılarına kadar geniş Adana ovası uzanır. Bu geniş ova ortasında yer alan az yük­sek Misis tepeleriyle iki bölüme ayrı­lır. Kuzey-doğudaki bölümüne Yukarı-ova, güneydekine ise Çukurova adı' ve­rilir. Çukurova, Adana ilinin sınırlarını aşarak İçel iline de girer. Verimli top­raklan kapsayan bu ova, Seyhan, Cey­han ve Berdan (Tarsus) nehirlerinin ge­tirmiş oldukları alüvyonlarla meydana gelmiştir.
İlin iki önemli akarsuyu Ceyhan ve Sey­han'dır. Ceyhan Maraş ilinde doğduk­tan sonra Adana sınırlarına girer. Bir sü­re ilin dağlık kesimlerinde akar, sonra Arpalı yakınında ovaya girer. Ceyhan'-
dan daha uzun olan Seyhan nehrinin iki büyük kolu olan (Samantı ve Göksu)'nun kaynakları Kayseri İli içindedir. Seyhan, Adana ili topraklarına girdikten sonra, Çakıt suyunu alır. Son yıllarda bu neh­rin üzerinde ve Adana şehrinin kuzeyin­de büyük Seyhan barajı yapılmıştır. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin denize döküldükleri yer yakınında bazı göller oluşmuştur. Akyayan, Akyatan ve Ka-karot gölleri en önemlileridir.
İKLİM
Adana ilinin iklimi, Akdeniz ikliminin özelliklerini taşır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklığın 18°,7 olduğu Adana şehrinde en soğuk ay ortalaması 9°, en sıcak ay ortalaması ise 28°'dir. Yaz aylarında şiddetli sıcaklar başlayın­ca halkın çoğu Toros dağlarının yamaç­larındaki yaylalara göçer. Bunların en ünlüleri olan Bürücek, Pozantı, Namrun şehre de düzgün yollarla bağlanmışlar­dır. TARIM
Adana ili, ülkemizde tarımın en fazla ge­liştiği bölgelerden biridir. Bütün ilin % 29'unu ekili, dikili alanlar meydana getirir. Eski çağlardan beri tarımın ge­lişmiş olduğu Adana ovasında, Seyhan barajı ve sulama kanallarının yapılma­sından sonra verimi büsbütün artmış­tır.
Türkiye'nin en önemli ekim alanların­dan biri olan Adana'da 1970 yılında 183.477 hektara pamuk, 359.102 hekta­ra buğday. 8.801 hektara pirinç, 39.752 hektara arpa ekilmiştir. İlin dağlık kesimlerinde ekim alanları içinde tahıllara ayrılanlar fazla yer tu­tar. Tersine endüstri bitkileri ekimi ge-
Roma'hlar çağında yapılan ve sonra Justinianus'un onarttığı 310 m. uzun­luğundaki tarihî tas köprü bugün de kullanılmaktadır.
>
riler. Adana, turfanda sebze üreten bir il olarak da ün yapmıştır. Turunçgiller tarımı da günden güne gelişmektedir.
ENDÜSTRİ
Adana, endüstri yönünden çok gelişmiş illerimizden biridir. Genellikle çırçır, dokuma, un, bitkisel yağ fabrikalarında en modern makineler bulunur. Seyhan barajından üretilen elektrik, bu fabrika­lara gerekli enerjiyi sağlar.
ULAŞTIR M A
Ulaştırma yönünden Adana, önemli bir kavşak merkezidir. İstanbul'u Halep'e, Batı Anadolu'yu da Güney-doğu Anado­lu'ya bağlayan demiryolu Adana'dan geçer. Adana, ayrı olarak Akdeniz böl­gesinin öbür şehirlerine, İç Anadolu'ya, Gaziantep üzerinden Güney-doğu Ana­dolu'ya ve Malatya üzerinden Doğu Anadolu'ya karayolları ile bağlıdır. Ak­deniz kıyılarını izleyen turistik karayolu da Adana'yı Batı Anadolu'ya bağlar. Denizle olan bağlantısı Mersin ve İs­kenderun limanlarıyla Karataş iskele­sinden sağlanır.
NÜFUS
1960 nüfus sayımına göre, Adana ili toprakları üzerinde 1.035.377 insan ya­şar (km2.'ye 56 kişi). Bütün il nüfusunun beşte ikisinden fazlası Adana şehrinde bulunur: 413.365 (nüfus yönünden Tür­kiye'de dördüncü büyük şehir).
ADANA ŞEHRİ
Elverişli bir iklim kuşağı ve verimli top­raklar ortasında büyük bir ticaret şehri olarak gelişen Adana, aynı zamanda önemli bir endüstri merkezidir. İki yanında okaliptüs ağaçlarının sıralan­dığı geniş bir cadde, şehrin merkezini istasyona bağlar. Belli başlı büyük bina­lar, ticarethaneler ve büyük Atatürk Parkı bu cadde üzerindedir. Şehrin orta­sında, Ramazanoğulları çağında yapıl­mış olan Ulu Cami, Adana'da bugün ayakta kalabilen Türk anıtlarının en bü­yüğü ve en ünlüsüdür. ADANA'DA HALK MUSİKİSİ
Adana, Türk halk mûsikisinin Güney Anadolu veya Akdeniz bölgesi denen bölümüne girer. Güney Anadolu ve İç Anadolu etkisinde kalan kesimleri de vardır. Genellikle Akdeniz bölgesine özgü Türk halk musikisinin zengin ör­neklerine rastlanır. Türküler açık, nağ­me yapısı güçlüdür. Anacağımız şu eser bu bölge halk musikisinin özelliğini be­lirtmeye yeter: «Tavlada beslerler bir saçı doru» diye başlayan Gerdaniye Sof-yan Köçekçe, yüzyıllar öncesi Adana'-sından, canlılığından hiçbir şey kaybet­meyerek günümüze kadar gelmiştir ve çok ünlüdür, öbür örnekler arasında: Bayatı Destan (Herkes içün ayrı olup kisb-ü kâr), Gerdaniye Sofyan Türkü (Kara gözlüm, ne gezersin burada), Kar­cığar Düyek Türkü (Çıkar yücelerden yumak yuvarlar), Muhayyer Düyek «Emine Hanım Türküsü» (Samancılar saman çeker harmandan) adlı eserler sayılabilir.
Adana'nın mahallî kılıkları da çok renk­lidir. Gerek kadın, gerek erkek kılıkları­nın çok güzel ve cazip bir görünüşleri vardır.
ADANA KALESİ
Seyhan nehrinin batı kıyısında bulunan «Adana Kalesi», Bizans İmparatoru Jus-tinianus tarafından yaptırılmıştır. Do­ğudan batıya doğru uzanan kale bir dörtgen biçimindedir. Çevresi 300 met­redir.
Doğu yönü Seyhan nehri, öbür üç yönü içi su dolu hendeklerle çevrili olan ka­le surlarında yedi burç ve iki demir ka­pı vardır. Mısırlı İbrahim Paşa, Adana'yı ele geçirdiği yıl (1836) kale surlarını
baştanbaşa yıktırmı
ştl.
ADANA İLİYLE İLGİLİ
BİRKAÇ RAKAM
Yüzölçümü
18.487
Nüfusu
1.035.377 (1970)
Nüfus yoğunluğu
km2.ye 56 kişi
ilçe sayısı
13
Bucak sayısı
29
Köy sayısı
733
ADANA İLİNİN İDARİ BÖLÜNÜŞÜ
İLÇE           NÜFUS BUCAK (Parantez
içindekiler
köy veya
mahalle
sayısıdır.)
Merkez 413.365 Merkez (70), Misis (28).
Bahçe          57.730 Merkez (16),
Haruniye (25).
Ceyhan 115.673 Merkez (46), Kirmit (18), Kösreli (17).
Feke             19.557 Merkez (25),
Mansurlu (9).
Kadirli 85.139 Merkez (69).
Karaisalı 48.642 Merkez (51), Çatalan (23), Karsantı (25).
Karataş 39.746 Merkez (31),
Doğankent (24), Tuzla (17).
Kozan 104.569 Merkez (73),
imamoğlu (16), Tepecikören (10).
Osmaniye 82.688 Merkez (16), Kaypak (10), Tecirli (16), Toprakkale (7), Yarpuz (2).
Pozantı 13.554 Merkez (8), Kamışlı (8).
Saimbeyli 13.921 Merkez (24).
Tufanbeyli 22.919 Merkez (30).
Yumurtalık 17.874 Merkez (19).
PAMUK TARLALARINDA HER GÜN OKUNAN DUA
Yaz geldi mi Adana'nın can damarı olan Çu­kurova bembeyaz kesilir. Pamuklar artık ol­muş demektir. Ama pamuğu bu duruma geti­rinceye kadar çalışmak, çok çalışmak ister. Anadolu'nun birçok kesimlerinden pamuk tarlalarında çalışmak için gelen işçiler, kız­gın güneşin altında bitkileri çapalarlar. Çapa vurulurken ovadan çeşitli türküler yükselir.
Her bölgenin işçileri kendi türkülerini söyle­yerek çalışır. İşçilerin yemeği çiftliklerde pi­şer ve kazanlar içinde öküz arabalarıyla pa­muk tarlalarına gelir.
Bütün bir gün akşama kadar kızgın güneşin altında çalışan işçiler, akşam olunca kazma­larını, çapalarını bırakırlar. İşte o zaman pa­muk tarlalarının geleneksel dua vakti gelmiş demektir. İşçiler hep birden şu duayı okur­lar:
«Akşama hürmet, sabaha niyet, kolumuza kuvvet, ağamıza devlet, hükümetimize nus-
ret, kesemize bereket, İbrahim Paşa'ya rah­met, Peygamber'e salâvat...» İşte pamuk tarlalarında okunan dua budur. Duada adı geçen İbrahim Paşa bir zamanlar devlete baş kaldıran Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Oğlu İbrahim Paşa'dır. Toprak sahibiyle işçi arasındaki anlaşmazlık­ları ortadan kaldırdığı için bu duada adının geçtiği söylenir. İbrahim Paşa'nın kurduğu ve bugüne kadar gelen bu düzene göre çar­şambaları öğleden sonra iş tatil edilir, per­şembe sabahı da şehirde yâni Adana'da ırgat pazarları kurulur. Bu sayede haftalık ihtiyaç­larım temin etmek ya da bir başka çiftlikte çalışmak isteyen işçiler, çarşamba öğleden sonra yola koyulur, perşembe günü kurula­cak pazara yetişirler. Bu pazarda hem alış­veriş eder, hem de yeni anlaşmalar yapma yo­luna giderler. Böylece perşembe günleri ku­rulan pazar, onbinlerçe toprak işçisinin bir anlaşma yeri durumuna gelir.